Brass CROO Green Communication
Logowanie Rejestracja

Regulamin serwisu internetowego pharmapeople.pl


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pharmapeople.pl.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu pharmapeople.pl”;
 2. Usługodawca – Pharm Rep Polska Radosław Chomiuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 46, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska pod nr 13216.
 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie pharmapeople.pl;
 4. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
 5. Firma – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w sektorze farmaceutycznym i medycznym 
 6. Dostawca – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą i świadczące usługi na rzecz przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego i medycznego 
 7. Użytkownik – osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie w imieniu Firmy/Dostawcy, w której jest zatrudniona.
 8. Oferta - Opis Usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Firm w ramach wybranych kategorii.

§ 3.

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
 2. Wybrane usługi oferowane przez Serwis są płatne. Każda usługa płatna jest wyraźnie i jednoznacznie oznaczona, tak aby Użytkownik mógł w pełni świadomie wybrać i zaakceptować cenę świadczonych usług, zanim zostanie obciążony jakimikolwiek kosztami.
 3. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z wybranej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.


Rozdział II. Rodzaje i zakres Usług

§ 4.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
 1. Umożliwia pracownikom Firm bezpłatne założenie konta w Serwisie, w ramach którego Użytkownik otrzymuje do dyspozycji wyszukiwarkę Dostawców świadczących Usługi dla sektora farmaceutycznego i medycznego. Konto w Serwisie może założyć wielu Użytkowników z jednej Firmy.
 2. Umożliwia Dostawcom założenie konta w Serwisie, w ramach którego Użytkownik zarejestrowany w imieniu Dostawcy ma możliwość zamieszczania Ofert. Zamieszczona Oferta jest wyświetlana w panelu Firmy, wraz z danymi kontaktowymi Dostawcy. W przypadku zainteresowania się Ofertą Firma może nawiązać kontakt z Dostawcą w celu uzgodnienia ewentualnych warunków współpracy.
 3. Dostawca nie ma możliwości uzyskania danych kontaktowych do Firmy, a jedynie poprzez wewnętrzny mechanizm Serwisu zaprezentowania własnej wizytówki oraz zakresu świadczonych Usług.


Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

§ 5.

 1. Korzystanie z Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.
 2. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Firmy jest bezpłatna.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Dostawców jest odpłatne w formie abonamentu wykupionego na wybrany okres.
 4. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 6.

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez przesłanie takiego żądania drogą elektroniczną na adres kontakt@pharmpeople.pl.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich zgromadzonych w Serwisie danych powiązanych z tym kontem.
 3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, dla których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta, konto Użytkownika usuwane jest: 
 • niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;
 • niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.

§ 7.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące: 
 1. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
 2. Włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.
 3. Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).


Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług

§ 8.

 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o ich zakupie Użytkownik mógł w czytelny sposób zapoznać się z cenami.


Rozdział V. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 9.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.


Rozdział VI. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 10.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym.

§ 11.

Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Rozdział VII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 12.

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
 2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Serwisu jest Pharm Rep Polska. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z  zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcia danych można dokonać poprzez kontakt z Administratorem Serwisu na adres e-mail kontakt@pharmapeople.pl.
 5. Brak akceptacji Regulaminu Serwisu, a tym samym zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację Usług przez Usługodawcę.

§ 13.

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca może zbierać od Użytkowników i przetwarzać następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. numery telefonów i faksów;
 5. zawód;
 6. miejsce zatrudnienia
 7. stanowisko pracy

§ 14.

Użytkownik, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.


Rozdział VIII. Reklamacje

§ 15.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację na adres: kontakt@pharmapeople.pl

§ 16.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.


Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§ 17.

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.


§ 18.

Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.